Vaaliohjelma

SDP - Kasvu

KASVU

Kasvu turvaa hyvinvoinnin

(Kuuntele vaaliohjelman kohta Kasvu tästä)

Tulevan vaalikauden tärkein tehtävä on saada aikaan kestävää taloudellista kasvua ja uutta työtä. Vain tämä turvaa hyvinvoinnin myös tulevaisuudessa. Kasvun tukemiseksi on uskallettava hakea uusia keinoja.

Taloudellisen taantuman ja ikärakenteen pysyvän muutoksen vuoksi valtion ja kuntien taloudellinen liikkumavara on kansallisella tasolla pieni. Siksi tämä aika vaatii päättäjiltä rehellisiä valintoja, kykyä keskittyä olennaiseen ja rehellisyyttä siinä, mikä määritellään olennaiseksi ja miksi. Moneen tärkeään kohteeseen rahaa löytyy vain rajallisesti.

On samaan aikaan investoitava uuteen kasvuun ja huolehdittava hyvinvointivaltion tärkeimmistä toiminnoista. Hyvinvointivaltion täytyy huolehtia siitä, että vaikeinakin aikoina kaikki pysyvät mukana. Sen tulee vähentää eriarvoisuutta ja torjua syrjäytymistä. Samalla hyvinvointivaltio on myös kannattava investointi: ilman sitä meillä ei ole koulutettua, hyvinvoivaa työvoimaa jonka varaan rakentaa kasvua.

Valtion on edistettävä tulevaisuusinvestointeja nykyistä voimakkaammin. Erityisesti pitkäjänteiset investoinnit vaativat julkisen sektorin aktiivista roolia. Tämä on välttämätöntä, jotta yksityisen sektorin luottamus voi parantua ja kasvu käynnistyä. Meidän on etsittävä ennakkoluulottomasti uusia vaihtoehtoja investointien edistämiseen, muun muassa hyödyntämällä julkisen ja yksityisen rahoituksen yhdistelmiä. Yritystukia on suunnattava pienten ja keskisuurten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen, työllisyyden edistämiseen, osaamisen kehittämiseen sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Pienen maan on osattava valita aloja, joilla voimme olla kokoamme suurempia edelläkävijöitä. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja ympäristön suojeleminen on nostettava erityisasemaan. Puhdas ympäristö on itseisarvo. Samalla se voi olla uuden työn ja kasvun lähde. Ympäristökriisin ratkaiseminen on maailmanlaajuinen haaste, johon kaivataan myös uutta teknologiaa. Tämä on yksi suurista trendeistä, joihin vastaamaan voimme kehittää vientiin uusia tuotteita ja palveluita. Valtion omistajapolitiikassa on vahvistettava työllisyys- ja kasvunäkökulmaa.

Suomalainen talouspolitiikka on osa eurooppalaista talouspolitiikkaa. Siksi Suomen on oltava aktiivisesti mukana vaikuttamassa siihen, että muutoksia talouspolitiikan linjaan ja instituutioihin tehdään myös Euroopan tasolla. Julkisten investointien mahdollisuuksia ja finanssipolitiikan toimintatilaa on kasvatettava sekä vähennettävä haitallista verokilpailua, jotta kasvuun on mahdollista panostaa.

 

TULEVALLA VAALIKAUDELLA SOSIALIDEMOKRAATIT PANOSTAVAT KASVUUN JA UUSIIN TYÖPAIKKOIHIN NÄIN:

 • Luomme uuden, monipuolisemman viennin strategian. Ilmastonmuutoksen torjunta, kaupungistuminen, uusiutuva energia sekä koulutukseen, terveyteen ja hoivaan liittyvät innovaatiot tarjoavat pohjan uusille viennin menestystarinoille niin palveluissa kuin teollisuudessa.
 • Tuemme yrittäjien mahdollisuuksia liiketoimintansa kasvattamiseen. Yritysten ALV-velvollisuuden alarajaa on nostettava, yrittäjien sairasloman omavastuuajasta on poistettava kolme päivää ja epäkohdat yrittäjien perheenjäsenten sosiaaliturvassa on korjattava.
 • Varmistamme kasvuhakuisten yritysten mahdollisuudet kasvaa ja työllistää. Viennin kapeat hartiat sekä kansainvälistä kasvua tavoittelevien yritysten vähäinen määrä ovat merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Kasvuhakuisten yritysten kohtaamat pullonkaulat rahoituksen, osaavan työvoiman saannin ja lupaprosessien sujuvuuden kannalta on poistettava. Luovien alojen uutta yritystoimintaa ja työllisyyttä on vahvistettava.
 • Lisäämme julkisia investointeja. Tavoitteena on tehostaa talouden toimintaa, luoda kysyntää työlle ja vahvistaa yksityisen sektorin kasvunäkymiä. Eurooppa-politiikka viritetään tukemaan taloudellista kasvua ja investointien merkittävää lisäämistä.
 • Vahvistamme kotimarkkinoiden ostovoimaa. Palkkaratkaisujen on oltava sellaisia, että työtätekevien ihmisten rahat riittävät elämiseen. Vahvistamme pieni- ja keskituloisten ostovoimaa keventämällä verotusta. Veroratkaisujen keskiössä on työllisyyden, oikeudenmukaisuuden sekä kotimaisen ostovoiman ja kysynnän vahvistaminen.
 • Rakennamme uusia kotimaahan sijoittavia rahoitusvälineitä. Esimerkkinä kohteista voivat olla kuntien kiinteistöomaisuuden hoitoon sekä yhteiseen infrastruktuuriin sijoittaminen.
 • Panostamme koulutukseen ja osaamiseen. Sivistys on paitsi itseisarvo, myös yksilön paras vakuutus nopeasti muuttuvassa maailmassa. Työmarkkinoiden näkökulmasta erityisen tärkeää on vahvistaa muutosturvaa ja huolehtia vähemmän koulutetun ja suurimman työttömyysuhan alla olevan aikuisväestön osaamisesta sekä riittävästä toisen asteen ja korkeakoulutuksen laadusta ja tarjonnasta.
 • Kannustamme uuden teknologian nopeaan käyttöönottoon ja soveltamiseen koko yhteiskunnassa. Tuottavuushyödyt on maksimoitava nopeasti ja täysimääräisesti – niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.
 • Vahvistamme energiaomavaraisuutta ja -tehokkuutta. Kotimaisen, vähäpäästöisen uusiutuvan energian tarjontaa on lisättävä voimakkaasti ja pidettävä energiaan kuluvat eurot nykyistä paremmin kotimaan kulutuksessa ja työllisyydessä. Energiapaletin moninaisuutta on vahvistettava edelleen.
 • Luomme kasvua ja hyvinvointia koko maassa. Voimme nopeuttaa talouden kasvua järkevällä, kunkin alueen ja seutukunnan vahvuuksiin sekä osaamiseen keskittyvällä alue- ja elinkeinopolitiikalla. Maakuntien korkeakoulujen erikoistuminen ja laajeneva yhteistyö alueellisen elinkeinoelämän kanssa, laadukas infrastruktuuri sekä toimivat palvelut luovat edellytykset koko maan menestykseen. Arktisen alueen kasvava merkitys tulee hyödyntää kestävällä tavalla. Eurooppalaisten rahoituskanavien tunnettuutta ja hyödyntämistä on tehostettava.
 • Lisäämme asuntorakentamista erityisesti suurissa kaupungeissa. Asuntojen tarjonnan merkittävä lisääminen pudottaa asumisen hintaa ja mahdollistaa tarvittaessa muuton työpaikkakunnalle. Kaavoitusta ja rakentamisen aloittamista on nopeutettava, valtion ja kuntien yhteistyötä tonttipolitiikassa edistettävä sekä tuettava riittävästi kohtuuhintaisen asuntotuotannon syntymistä. Asuntojen kysyntään on vastattava edistämällä erityisesti tiivistä rakentamista olemassa olevien yhdyskuntien sisään. Erityishuomio suunnataan lähiöiden kehittämiseen ja alueiden välisen eriarvoisuuden torjumiseen. Kaavoitetun, mutta rakentamattoman tonttimaan kiinteistöveroa on nostettava.
 • Nopeutamme investointien tekemistä ja helpotamme yritysten kasvua haittaavia normeja. Hakemus- ja valitusruuhka on purettava, lupaprosessit tehtävä nopeiksi ja selkeiksi, vähennettävä eri viranomaisten ristiriitaisia päätöksiä sekä helpotettava yritystoiminnan käynnistämistä Suomessa. Sääntelyn selkiyttämisen yhteydessä on kuitenkin tärkeää, ettei mm. harmaan talouden torjunnasta, turvallisuudesta tai työ- ja ympäristönsuojelun tasosta tingitä.

Vaaliohjelma kokonaisuudessaan

SDP - Työ

TYÖ

Reilu työ, oikeudenmukainen palkka

(kuuntele vaaliohjelman kohta Työ tästä)

Suurin työelämän ongelma on työttömyys. On kestämätöntä, että sadat tuhannet työkykyiset ja –haluiset suomalaiset eivät yrityksistään huolimatta pääse kiinni työelämään. Pitkittyvä työttömyys rapauttaa työkykyä ja on yhteydessä moniin sosiaalisiin ongelmiin. Siksi on tehtävä kaikki voitava, jotta työttömyysputket sekä periytyvä syrjäytyminen työelämästä voidaan katkaista.

Työttömyyden lievittämisen ohella on huolehdittava työssä käyvien jaksamisesta ja työurien pitenemisestä. Tärkeintä on parantaa työelämän laatua, oikeudenmukaisuutta ja sitä, että kaikkia kohdellaan työelämässä reilusti. Jokaiselle on annettava mahdollisuudet osallistua työhön, jaksaa työssään, yhdistää työtä ja perhe-elämää sekä päästä terveenä ja toimintakykyisenä eläkkeelle.

Reilu työelämä tarkoittaa myös palkkaa, jolla tulee toimeen sekä työaikoja, jotka jättävät tilaa myös muulle elämälle. Sosialidemokraatit eivät hyväksy työmarkkinoita, joilla heikossa asemassa olevia ihmisiä käytetään hyväksi tai kyvykkäät ja ahkerat ihmiset poltetaan loppuun liialla työllä tai kohtuuttomilla vaatimuksilla ja paineella.

Reilussa työelämässä toteutuu tasa-arvo. Hyvässä työelämässä, samoin kuin hyvässä yhteiskunnassa, ihmiset ovat yhdenvertaisia sukupuolesta, taustasta, ihonväristä, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta riippumatta.


TULEVALLA VAALIKAUDELLA SOSIALIDEMOKRAATIT PARANTAVAT SUOMALAISTA TYÖELÄMÄÄ NÄIN:

 • Vahvistamme työmarkkinoiden tasa-arvoa. Tuemme erityisen voimakkaasti sellaisia työmarkkinaratkaisuja, jotka kaventavat sukupuolten välisiä palkkaeroja sekä toimivat erityisesti osa- ja määräaikaisissa työsuhteissa työtään tekevien hyväksi. Tavoitteena on perhevapaiden tasajako molempien vanhempien kesken.
 • Kehitämme nuorisotakuuta edelleen. Nuorten syrjäytymisen inhimillinen ja taloudellinen hinta on valtava. Siksi nuorisotakuun puitteissa jokaiselle nuorelle taataan tie opintoihin, harjoitteluun tai töihin. Takuuta tulee kehittää edelleen nuorten lähtökohdista käsin. Kuntien vastuuta työllisyystoimista tulee korostaa.
 • Estämme työntekijöiden oikeuksien polkemisen ja sopimuskeinottelun. Kiellämme nollatyösopimukset, puutumme alipalkkaukseen ja vahvistamme vuokratyöntekijöiden asemaa.
 • Teemme työelämästä joustavampaa työtä tekevien ehdoilla. Joustavuus työajoissa ja työn tekemisen tavoissa parantaa työelämän laatua, tukee jaksamista pidentäen työuria ja saa aikaan hyvää henkeä työpaikoilla. Tästä hyötyvät niin työnantajat kuin työntekijät.
 • Puutumme mielenterveysongelmien syihin. Stressi, loppuunpalaminen, masennus ja muut mielenterveysongelmat ovat merkittävä kansanterveysongelma. Niiden ennaltaehkäisy on otettava vakavasti. Ongelmien puhjetessa palveluiden saatavuutta, hoitoon pääsyä ja työhön paluun mahdollisuuksia on parannettava.
 • Edistämme osatyökykyisten ja eri tavoin vammaisten ihmisten mahdollisuutta osallistua työhön. Uudistuksia tarvitaan kuntoutuksessa, koulutuksessa, työllistämisen tuissa sekä työhön sijoittumisessa.
 • Etsimme pysyvästi työkyvyttömille, ikääntyneille työttömille ratkaisun, jolla varmistetaan kunniallinen tie eläkkeelle. Valitusjonoihin uupuminen ja tukijärjestelmien väliin putoaminen ei saa enää olla vaihtoehto.

Vaaliohjelma kokonaisuudessaan

SDP - Tasa-arvo

TASA-ARVO JA TURVALLISUUS

Perusasiat kuntoon – tasa-arvo ja turvallisuus kunniaan

(kuuntele vaaliohjelman kohta Tasa-arvo ja turvallisuus tästä)

Solidaarisuuden merkitys korostuu vaikeina taloudellisina aikoina. Vaikka taloudellinen liikkumavara on rajallinen, meidän on huolehdittava suomalaisen yhteiskunnan eheydestä, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja hyvinvoinnin edellytysten turvaamisesta kaikille. Mikäli teemme väärin kohdennettuja ja epäoikeudenmukaiseksi koettuja leikkauksia hyvinvointivaltion perusrakenteisiin, menetämme paljon enemmän kuin mitä saamme.

Ennaltaehkäisevistä palveluista, tulevaisuuden kasvutekijöistä tai pienituloisimpien ihmisten ihmisarvoisen elämän turvasta ei saa tinkiä. Jokaiselle lapselle ja nuorelle on turvattava reilut lähtökohdat ja tasa-arvoiset mahdollisuudet oman elämänsä rakentamiseen – taustaan katsomatta. Kenenkään ei myöskään tule joutua pelkäämään vanhenemistaan. Ihmisistä, jotka sairastuvat, menettävät työpaikkansa tai työkykynsä tai joutuvat onnettomuuteen, on yhdessä huolehdittava ja autettava uuteen alkuun. Näin vahvistetaan kaikkien suomalaisten tunnetta samassa veneessä olemisesta.

Luokkayhteiskunnan paluun torjumiseksi sekä suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisen eheyden ja turvallisuuden vahvistamiseksi on taloustilanteesta riippumatta toteutettava tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta lisääviä panostuksia ja uudistuksia. Erityisen tärkeää on myös varmistaa suomalaisen yhteiskunnan kehittyminen ympäristön kannalta kestävän kehityksen mukaisesti. Ilmaston lämpenemisen torjuminen, luonnon monimuotoisuuden huomioiminen sekä päästövähennyksiin sitoutuminen ovat sukupolvien välistä solidaarisuutta.


TULEVALLA VAALIKAUDELLA SOSIALIDEMOKRAATIT VAHVISTAVAT SUOMALAISTA YHTEISKUNTAA NÄIN:

 • Kehitämme verojärjestelmää reilummaksi. Ei ole oikein, että tavallista työtä tekevän ihmisen veroprosentti nousee korkeammaksi kuin merkittävillä pääomatuloilla elävien. Harmaan talouden torjuntaa tulee edelleen tehostaa lisäämällä omistuksen läpinäkyvyyttä, toimimalla veroparatiiseja ja niissä toimivia yrityksiä vastaan sekä tukkimalla verotuksen porsaanreikiä.
 • Tuemme lapsiperheitä. Erilaisten perheiden ja eri elämänvaiheiden huomiominen palveluissa on tärkeää. Laadukas neuvola, päivähoito ja esikoulu takaavat lapsille hyvät eväät koulunkäynnin aloittamiseen ja vähentävät lasten välistä eriarvoisuutta. Lapsiperheiden kotipalvelua on vahvistettava ja laajennettava koskemaan entistä useampaa perhettä – aikainen puuttuminen orastaviin ongelmiin aikaansaa suuria säästöjä myöhemmin. Päivähoitomaksujen perheille aiheuttamat kustannukset eivät saa vaikeuttaa työn vastaanottamista.
 • Parannamme yksin asuvien ja yksinhuoltajaperheiden asemaa. Päivähoitopalveluissa ja -maksuissa on huomioitava nykyistä paremmin yh-perheiden tarpeet. Kotitalousvähennystä on kehitettävä yksin asuvien näkökulmasta sekä mahdollistettava sen soveltaminen nykyistä paremmin ikääntyvien kotona asumisen tukemiseen.
 • Huolehdimme koulutuksellisesta tasa-arvosta. Sivistyksen merkitys yksilön ja yhteiskunnan kehitykselle on tunnustettava täysimääräisesti. Peruskoulun parhaita puolia – tasa-arvoa ja jokaisen oikeutta oppimiseen on vahvistettava jokaiselle lapselle kuuluvana erottamattomana oikeutena. Suomen kaltaisella pienellä ja syrjäisellä maalla ei ole varaa hukata ainoankaan lapsen lahjakkuutta.
 • Lisärahoitusta on suunnattava erityistä tukea tarvitsevilla alueilla toimiville kouluille sekä ajanmukaistettava oppimisympäristöt koko maassa, niin että kouluviihtyvyys lisääntyy. Koulupäivien yhteyteen on tuotava kulttuuria, liikuntaa ja muita harrastuksia joihin oppilaat voivat osallistua maksukykyyn katsomatta. Opettajien jaksamisesta ja ammattitaidon kehittämismahdollisuuksista on huolehdittava. Homekoulut on korjattava tai suljettava.
 • Takaamme jokaisen oikeuden kulttuuriin. Taide ja kulttuuri kuuluvat kaikille ja ovat tärkeä osa henkistä kasvua ja täysipainoista elämää. Monipuolisen kulttuurin harrastaminen ei saa olla kiinni varallisuudesta tai asuinpaikasta. Vapaan sivistystyön edellytykset on turvattava ja varmistettava jokaiselle kuuluva oikeus kehittää itseään.
 • Kavennamme eriarvoistumisesta johtuvia terveyseroja. Varallisuuteen perustuvat terveyserot kertovat yhteiskunnan eriarvoisuudesta. Köyhyys näkyy jopa elämän pituudessa; pienituloisten mahdollisuudet huolehtia terveydestään ovat muita vähäisemmät.
 • Sosiaali- ja terveyspalveluita uudistettaessa huomio on keskitettävä yhteisten palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen sekä sujuviin palveluketjuihin. Uudistuksen tavoitteena on vahva ja toimintakykyinen, kaikkien luottamusta nauttiva laadukas julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto,  jota yksityisen sektorin ja järjestöjen palvelutuotanto täydentävät.
 • Epäterve monikanavarahoitus on purettava ja voittoa tavoittelemattomien toimijoiden asemaa palveluiden tuottajina vahvistettava.
 • Torjumme eläkkeensaajien köyhyyttä. Korotamme takuueläkettä. Tämä helpottaa arjessa selviytymistä ja lisää turvallisuutta.
 • Tuemme omaishoitajien työtä. Omaishoitajien palveluja, tuen saatavuutta ja oikeusturvaa on parannettava uuden omaishoitolain myötä. Työelämän joustoja tulee kehittää siten, että yhä useammalla omaishoitajalla on mahdollisuus yhdistää työtä ja omaisensa hoitoa.
 • Turvaamme arvokkaan vanhuuden.  Yhä useampi ihminen voi elää pitkän elämän entistä terveempänä. Ikäihmiset ovat olennainen osa aktiivista yhteiskuntaa. Ikärakenteen muutos on pysyvää, joten hyvä ikääntyminen on nähtävä osana kaikkea yhteiskunnan toimintaa, yhdyskuntasuunnittelusta erilaisiin hoivapalveluihin. Hyvän vanhuuden lähtökohtana on tukea ihmisen toimintakykyä ja mahdollisuutta asua kotonaan. Kotiin vietäviä palveluja, kuntoutusta ja omaishoitoa on vahvistettava.  Tämän rinnalla on rakennettava erilaisia yhteisöllisiä palvelutaloja ja ryhmäkoteja.
 • Puutumme vastentahtoisen yksinäisyyden aiheuttamiin ongelmiin. Yksinäisyys on uuden ajan eriarvoisuuden muoto, jolla on vakavia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Järjestölähtöisen auttamistyön mahdollisuuksia puuttua yksinäisyyteen on vahvistettava sekä yhdistystoiminnassa että internetissä. Mielenterveystyöhön on panostettava. Julkisia tiloja on avattava kansalaisjärjestöjen käyttöön.
 • Vahvistamme vähemmistöjen oikeuksia.  Aidosti tasa-arvoisessa yhteiskunnassa vaalitaan vähemmistöjen oikeuksia ja osallisuutta sekä monipuolista kulttuuria. Rasismi ja syrjintä ovat tuomittavia. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille kuuluvat samat oikeudet kuin valtaväestölle. Maahanmuutopolitiikan on oltava oikeudenmukaista ja reilua. Maahanmuuttaneiden osaaminen on saatava parempaan käyttöön.
 • Vahvistamme Suomen turvallisuutta kansainvälisen yhteisön jäsenenä. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tehtävänä on Suomen turvallisuuden ja suomalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Jäsenyytemme Euroopan unionissa on myös keskeinen turvallisuuspoliittinen valinta. Jäsenenä olemme eurooppalaisten arvojen, demokratian ja tasa-arvon, ytimessä.
 • Näemme EU:n suvereenien valtioiden liittona. Yhteisellä valuutalla ja vapaalla liikkuvuudella on keskeinen merkitys maiden yhdentymisessä.  Kasvavan keskinäisriippuvuuden maailmassa Suomi toimii aktiivisesti turvallisuutta vahvistavassa yhteistyössä YK:ssa, EU:ssa, ETYJ:ssä ja muissa monenkeskisen yhteistyön foorumeissa.
 • Suomen turvallisuutta palvelee parhaiten pitäytyminen nykyisessä turvallisuuspoliittisessa linjassa. Suomen päätökset jäsenyydestä Euroopan unionissa, kumppanuudesta Naton kanssa, lisääntyvästä puolustusyhteistyöstä sotilaallisesti liittoutumattoman Ruotsin kanssa ja oman puolustuksemme kunnossa pitämisestä ovat kestävä linja. Korostamme kansainvälisen taloudellisen ja sosiaalisen kanssakäymisen perustavaa merkitystä rauhan lujittamisessa sekä solidaarisuuden ja tasa-arvon edistämisessä. Suomen puolustuspolitiikan perustana on yleinen asevelvollisuus, uskottava puolustuskyky ja maan koko alueen puolustaminen.

Vaaliohjelma kokonaisuudessaan

Tulostusversio

SDP:n vaaliohjelma suomeksi
SDPs valprogram
SDP’s Election Programme
пРедвыбоРная пРогРамма социал-демокРатической паРтии Финляндии

Viittomakielinenпо-русски

по-русски (pdf)

In English

A Direction for Finland

 Work, equality and security

 SDP’s Election Programme

 

Growth secures well-being

In the coming electoral term the Social Democrats will invest in growth and new jobs.

 

Fair work, fair pay

In the coming electoral term the Social Democrats will improve the Finnish working life.

 

Get the basics in order – value equality and security

In the coming electoral term the Social Democrats will strengthen the Finnish society.

 

 

 ’I want to live in a country where people have the courage to look forward and strive to create something new. Above all, I want to live in a country where the most ambitious aim, regardless of the circumstances, is to respect everyone’s dignity and offer everyone the chance for well-being. One party or a single decision-maker cannot bring about a change. We need people who want change for it to happen. In a democracy, this will is expressed in elections.’

 

– Antti Rinne

 

 

The Social Democrats want to build a Finland where every individual is valuable and important just the way they are.

 

 A direction for Finland – work, equality and security

 

It is time to look forward. It is time to find the ways, with which Finland will rise from the long recession as a country where people are equal and everyone is treated fairly. As a country where indivisible human dignity for all, sustainable development and trust in the future are realised. It is time to build Finland, once again, into a fair, just and equal society. For this we need growth and solidarity.

The Social Democrats want to build a Finland where every individual is valuable and important just the way they are. We want to build a society where everyone can succeed irrespective of their background and where help and support are ready when needed. We want to build a Finland that, in the international community, promotes policy that aims at realising human rights and peace, and ambitiously develops environmentally friendly technology.

For us, the keys to success are work, equality, security and trust among people, not power of the market forces. The key to civilization is the courage to take care of the weakest even when the financial situation is hard. We invite everyone for whom these values are important to make this Finland a reality.

 

 

 

 

 

The possibilities of sole proprietors and small business owners for growing their business must be supported.

 

 

 

Growth secures well-being

The most important mission for the coming electoral term is to generate sustainable economic growth and new work. Only this will secure well-being also in the future. To support growth, we must have the courage to seek new means.

Because of the financial recession and the permanent change in the age structure, the leeway of the state and municipalities is, on national level, small. This is why what this time requires from decision-makers is honest choices, the ability to concentrate on the essential, and honesty in what is defined as essential and why. For many important objectives, there is only a limited amount of money.

At the same time we must invest in new growth and take care of the most important functions of the welfare state. The welfare state must see to it that, even in difficult times, everyone stays aboard. It must reduce inequality and prevent social exclusion. At the same time the welfare state is an profitable investment: without it we do not have the educated, healthy workforce on which to build growth.

 

The state must promote investments for the future more strongly than at present. Especially long-term investments require an active role from the public sector. This is crucial for the trust of the private sector to recover and growth to start. We must open-mindedly seek new alternatives to promote investments, for example, by utilizing combinations of public and private financing. Support for companies must be directed at supporting the growth and internationalisation of small and medium sized companies, promoting employment, developing know-how as well as research and development.

A small country must know how to pick fields where we can be bigger than our size as pioneers. Preventing climate change and protecting the environment must be raised to a special position. A clean environment has an intrinsic value. It can also be a source of new work and growth. Solving the environmental crisis is a global challenge that also requires new technology. This is one of the big trends in response to which we can develop new products and services to export. The employment and growth perspective must be strengthened in state ownership policy.

Finnish economic policy is a part of European economic policy. That is why Finland must be actively involved in influencing that changes to the economic policy and institutions are made also on the European level. The possibilities for public investments and the operating space of financial policy must be increased and harmful tax competition reduced for it to be possible to invest in growth.

 

This is how the Social Democrats will invest in growth and new jobs in the coming electoral term:

We will create a new, more diverse export strategy.

Climate change prevention, urbanisation, renewable energy, and innovations related to education, health and care offer a new basis for export success stories both in services and industry.

We will build new financial instruments for domestic investments.

Examples of targets can be investments in the care of real estate property of municipalities and common infrastructure.

 

We will increase public investments.

The aim is to boost the economy, create demand for work and strengthen growth prospects of the private sector. Europe policy will be tuned to support economic growth and a significant increase in investments.

 

We will support entrepreneurs’ possibilities to grow their business.

The VAT liability threshold of businesses must be raised, the waiting period of entrepreneurs’ sick leave must be cut by three days, and the defects in the social security of entrepreneurs’ family members must be fixed.

 

We will expedite investments and reduce standards hindering business growth.

The application and complaint backlog must be cleared, permission processes must be made swift and clear, conflicting decisions by different authorities must be reduced, and starting a business in Finland must be made easier. When clarifying regulations, however, it is important that, for example, grey economy prevention, security, or the level of work safety or environmental protection  are not compromised.

 

We will invest in education and know-how.

Education not only has an intrinsic value, it is also an individual’s best insurance in the rapidly changing world. From the point of view of the labour market, it is particularly important to strengthen change security and to look after the know-how of the lesser trained adult population which is under the biggest threat of unemployment, as well as the adequate quality and supply of secondary and higher education.

 

We will ensure the possibilities for expansive businesses to grow and employ.

The narrow shoulders of export and the small number of businesses striving for international growth are a significant social problem. The bottlenecks in financing, getting competent workforce and the smooth functioning of permission processes that expansive businesses face must be removed. New business and employment in creative industries must be strengthened.

 

We will strengthen the purchasing power of the domestic market.

Wage agreements must be such that those who work have enough money for living. We will strengthen the purchasing power of those with low and middle income by lightening taxation. Strengthening employment, equality and domestic purchasing power and demand are in the centre of tax decisions.

 

We will increase residential construction especially in big cities.

A significant increase in the supply of housing will lower the cost of housing and allow moving to the place of work when necessary. Planning and starting construction must be expedited, cooperation of the state and municipalities in land policy must be promoted, and the emergence of reasonably priced residential production must be adequately supported. The demand for housing must be met by promoting, in particular, dense construction within existing communities. Special attention will be directed at developing suburbs and preventing inequality between areas. The property tax of planned but undeveloped plots must be raised.

 

We will strengthen energy independence and efficiency.

The supply of domestic, low-emission renewable energy must be strongly increased, and the Euros spent in energy must be kept within domestic consumption and employment better than at the moment. The diversity of the energy range must be strengthened further.

 

We will generate growth and well-being in the entire country.

We can accelerate the growth of the economy through sensible regional and industrial policy that concentrates on the strengths and know-how of each region and subregion. The specialisation and expanding cooperation of universities in the regions with local businesses, good quality infrastructure and working services form the conditions for the success of the entire country. The growing significance of the Arctic region should be utilised sustainably. The awareness and utilisation of European financial channels must be enhanced.

 

We will encourage the swift introduction and application of new technology in the whole society.

Productivity benefits must be maximised rapidly and fully – in the private and public sector alike.

 

A clean environment is a source for new work and growth.

A fair working life also means a wage that you can live on and hours that also leave room for other life.

 

Fair work, fair pay

 

The biggest problem in the working life is unemployment. It is unsustainable that hundreds of thousands of Finns able and willing to work cannot enter the working life despite their efforts. Prolonged unemployment erodes the ability to work and is linked with many social problems. Thus we must do everything we can in order to break long periods of unemployment and hereditary exclusion from the working life.

Along with alleviating unemployment, we must take care of the well-being at work and the lengthening of careers of those who do work. The most important things are to enhance the quality and equality of the working life and that everyone is treated fairly in the working life. Everyone must be given the chance to participate in work, for well-being at work, to combine work and family life and to retire healthy and disability-free.

A fair working life also means a wage that you can live on and hours that also leave room for other life. The Social Democrats do not accept a labour market where people in a weak position are taken advantage of or where talented and hard-working people are burnt out with too much work or unreasonable demands and pressure.

Equality is realised in a fair working life. In a good working life, just as in a good society, people are equal irrespective of their gender, background, skin colour, age, sexual orientation, or other personal feature.

This is how the Social Democrats will enhance the working life in Finland in the coming electoral term:

 

We will strengthen equality in the labour market.

We will particularly strongly support such collective settlements that will narrow gender pay gaps and function especially for the benefit of those who work in part-time or temporary employment. The aim is to divide family leaves equally between both parents.

 

We will prevent trampling on workers’ rights and contract speculation.

We will ban zero hour contracts, intervene in underpaid work, and strengthen the position of temporary workers.

 

We will develop the Youth Guarantee further.

The human and economic cost of social exclusion of young people is immense. That is why every young person is guaranteed a path to studies, apprenticeship or work within the Youth Guarantee. The Guarantee must be further developed from the perspective of the youth. Municipalities’ responsibility of employment measures must be emphasized.

 

We will make the working life more flexible on workers’ terms.

Flexibility in working hours and the ways of work enhances the quality of the working life, supports well-being and thus lengthens careers, and brings about a good atmosphere in the work place. This benefits both employers and employees.

 

We will seek a solution that will guarantee a dignified path to retirement for the elderly unemployed permanently unable to work.

People tiring out in appeal queues and falling through support systems must no longer be an option.

 

We will intervene in the reasons of mental health problems.

Stress, burnout, depression and other mental health problems are a significant public health problem. Preventing them must be taken seriously. When problems arise, the availability of services, access to care and possibilities for getting back to work must be enhanced.

 

We will enhance the possibility to participate in work of people who are partially able to work and disabled in different ways.

Reforms are needed in rehabilitation, training, employment subsidies, and work placement.

 

Preventive services, future growth factors or the security of a decent life of people with the lowest income must not be compromised.

 

 

Get the basics in order – value equality and security

The meaning of solidarity is emphasised in financially difficult times. Even though the economic leeway is limited we must attend to the unity of the Finnish society, realisation of equality and parity, and securing the conditions of well-being for all. If we make cutbacks in the basic structures of the welfare state that are targeted wrongly and perceived as unfair we lose a lot more than what we gain.

Preventive services, future growth factors or the security of a decent life of people with the lowest income must not be compromised. Every child and youngster must be guaranteed a fair starting point and equal opportunities for building their life – irrespective of their background. Also, no-one should have to be afraid of getting old. Together we must take care of people who fall ill, lose their job or ability to work, or get in an accident, and help them to a new start. This will enhance the feeling among all Finns that we are in the same boat.

To fight the return of the class society and strengthen the social unity and security of the Finnish society, we must, regardless of the financial situation, carry out investments and reforms that will increase equality and justice. It is particularly important to also ensure the development of the Finnish society according to sustainable development in terms of the environment. Preventing global warming, considering biodiversity, and committing to emission reduction are intergenerational solidarity.

 

This is how the Social Democrats will strengthen the Finnish society in the coming electoral term:

 

We will look after educational equality.

The significance of education for the development of individuals and societies must be acknowledged fully. The best features of comprehensive school – equality and everyone’s right to learning – must be strengthened as an inseparable right that belongs to all children. A small and remote country like Finland cannot afford to waste the talent of any children.

 

Additional funding must be directed to schools operating in areas that need special support and learning environments must be updated in the entire country to increase school satisfaction. Culture, exercise, and other activities that pupils can participate in irrespective of their ability to pay must be linked to school days. The well-being at work of teachers and their possibilities to improve their professional skills must be seen to. Mouldy schools must be fixed or closed down.

 

We will develop the tax system to be fairer.

It is not right that the tax rate of someone who has a regular job is higher than the rate of those who live on significant capital income. The prevention of grey economy must be further intensified by increasing transparency of ownership, acting against tax havens and companies operating in them, and closing loopholes in taxation.

 

We will enhance the status of people living alone and single parent families.

The needs of single parent families must be better taken into consideration in daycare services and fees. The tax credit for domestic help or household expenses must be developed from the viewpoint of people living alone and its application in supporting elderly people living at home must be enhanced.

 

We will decrease health inequalities caused by increasing inequality.

Health inequalities based on wealth speak of inequality in the society. Poverty is seen even in the length of life; people with low income have a smaller possibility to take care of their health than others.

 

When reforming social and health services, attention must be concentrated on enhancing the quality and effectiveness of common services and smooth service chains. The objective of the reform is a strong, operational and first-rate public social and health care system that people trust, which is supplemented by service production of the private sector and organisations.

 

Unhealthy multi-channel funding must be dismantled and the position of non-profit parties as service producers must be strengthened.

 

We will support families with children.

It is important to consider different kinds of families and different stages of life in services. A good child health clinic, daycare, and preschool guarantee children a good basis for starting school and reduce inequality among children. Domestic service for families with children must be strengthened and broadened to apply to more families – early intervention in incipient problems brings big savings later. Expenses to families caused by daycare fees must not hinder accepting work.

 

We will intervene in problems caused by involuntary loneliness.

Loneliness is a form of inequality in modern times, which has serious effects on well-being and health. The possibilities of assistance work by organisations to intervene in loneliness must be strengthened both in associations and on the Internet. Mental health work must be invested in. Public spaces must be opened up to the use of non-governmental organisations.

 

We will support the work of informal carers.

Services to informal carers, and the availability of support and legal protection to them must be enhanced through new informal care legislation. The flexibility of working life must be developed so that more and more carers have the possibility to combine work and caring for their next of kin.

 

We will secure dignity in old age.

More and more people can live a long life in better health. Elderly people are a significant part of an active society. The change in the age structure is permanent, so good ageing must be seen as part of all activities in the society from community planning to various care services. The basis for a good life in old age is in supporting people’s functionality and capacity to live at home. Home-delivered services, rehabilitation, and informal care must be strengthened. Alongside this, diverse communal facilities of assisted living and group homes must be built.

 

We will prevent poverty among pensioners

We will raise the guaranteed pension. This will help getting along in everyday life and increase security.

 

We will guarantee everyone’s right to culture.

Art and culture belong to everyone and are an important part of spiritual growth and a full life. Taking a diverse interest in culture must not depend on a person’s wealth or place of residence. The conditions of free education must be secured and the right to develop oneself must be ensured for all.

 

Services to informal carers, and the availability of support and legal protection to them must be enhanced through new informal care legislation.

 

We will strengthen Finland’s security as a member of the international community.

The mission of Finland’s foreign and security policy is to promote the security of Finland and the well-being of Finns. Our membership in the European Union is also a central security policy choice. As a member we are in the core of European values, democracy and equality.

 

We see the EU as a union of sovereign states. The common currency and free movement have a key significance in the integration of countries. In a world of increasing interdependency, Finland is active in cooperation that promotes security in the UN, the EU, the OSCE and other forums of multilateral cooperation.

 

Finland’s security is best served by maintaining the current security policy. Finland’s decisions on the membership in the European Union, the partnership with NATO, increasing defence cooperation with militarily non-aligned Sweden, and keeping our own defence in shape are a sustainable path. We emphasise the fundamental meaning of international economic and social interaction in strengthening peace and promoting solidarity and equality. The foundation of Finland’s security policy is universal conscription, convincing defence capacity, and defending the entire area of the country.

 

We will strengthen the rights of minorities.

In a truly equal society, the rights and inclusion of minorities and diverse culture are cherished. Racism and discrimination are reprehensible. Sexual and gender minorities are to have the same rights as the majority population. Immigration policy must be equal and fair. The know-how of immigrants must be better utilised.

 

 

Advance voting in Parliamentary elections:

Wed–Tue 8 to 14 April 2015 in Finland, and Wed–Sat 8 to 11 April 2015 abroad.

Election day Sunday 19 April 2015.

 

 

 

 

 

THE WORLD CAN BE CHANGED.

ALL YOU NEED IS PEOPLE WITH COURAGE.

 

www.sdp.fi

facebook.com/sosialidemokraatit

twitter.com/demarit

youtube.com/demaritv

issuu.com/sosialidemokraatit_sdp

På Svenska

SDP:s valprogram i riksdagsvalet

RIKTNING FÖR FINLAND –  arbete, jämlikhet och trygghet

SDP:s valprogram

Det är dags att rikta blicken framåt. Det är dags att finna metoder som lyfter Finland ur den långa recessionen, och det är dags att vi blir ett land där människorna är likvärdiga och där alla behandlas rättvist. Ett land där alla har ett människovärde, där framtidstro och en hållbar utveckling förverkligas. Det är åter dags att utveckla Finland till ett rättvist och jämlikt samhälle. För det krävs tillväxt och gemensamt ansvar.

Socialdemokraterna vill bygga upp ett Finland där varje individ är värdefull och viktig som den hon eller han är. Vi vill bygga ett samhälle där varje människa har möjligheter att lyckas oberoende av vilka utgångspunkterna är, och där hjälp och stöd erbjuds vid behov. Vi vill bygga ett Finland som  arbetar för att mänskliga rättigheter förverkligas i det internationella samfundet, främjar en politik som värnar om fred, och med höga ambitioner utvecklar en miljövänlig teknologi.

För oss är nycklarna till framgång arbete, jämlikhet, trygghet och ömsesidigt förtroende, inte  marknadskrafternas övermakt. Bildning innebär att vi har mod nog att värna om de svaga, också då den ekonomiska situationen är svår. Vi inbjuder alla som anser att de här värdena är viktiga att komma med och bygga upp ett sådant Finland tillsammans med oss.

                   Tillväxt tryggar välfärden

Under den kommande valperioden blir den vktigaste uppgiften att skapa en hållbar ekonomisk tillväxt och nya arbetsplatser. Endast så kan vi trygga välfärden också med tanke på framtiden. För att stöda tillväxten ska vi också våga satsa på nya metoder.

På grund av den ekonomiska depressionen och de bestående förändringarna i vår åldersstruktur är statens och kommunernas ekonomiska rörelseutrymme på nationell nivå begränsat. Därför kräver vår tid hederliga val av politikerna, en förmåga att koncentrera sig på det väsentliga och  hederlighet också då det gäller att definiera vad som är väsentligt, och varför. Resurserna är begränsade för många viktiga projekt.

Samtidigt bör vi investera i ny tillväxt och värna om välfärdsstatens viktigaste funktioner.  Välfärdsstatens uppgift är att se till att alla hålls med, också då tiderna är svåra. Den ska minska olikvärdigheten och stoppa utslagningen. Samtidigt är välfärdsstaten också en lönsam investering: utan den har vi inte en utbildad, välmående arbetskraft som grund för att skapa tillväxt.

Staten bör i högre grad än för tillfället främja framtidsinvesteringar.  Framförallt vad gäller långsiktiga investeringar krävs en aktiv roll av den offentliga sektorn. Det är nödvändigt för att förbättra förtroendet i den privata sektorn och öka tillväxten. Vi ska fördomsfritt presentera nya alternativ i främjandet av investeringar, bland annat genom att utnyttja kombinationer av offentlig och privat finansiering. Företagsstöden bör användas för att stöda tillväxt i små och medelstora företag, internationalisering, för att främja sysselsättningen, utveckla kunnandet samt för forskning och produktutveckling.

Som ett litet land måste vi satsa på branscher där vi trots det kan vara större som föregångare. Kampen mot klimatförändringen och värnandet om vår miljö ska ha en särställning. En ren miljö är ett egenvärde i sig. Samtidigt kan den vara nyckeln till nytt arbete och ny tillväxt. Att lösa miljökrisen är en global utmaning som också kräver ny teknologi. Det här är en av de stora trenderna och vi kan svara på dem genom att utveckla nya produkter och tjänster för export. I statens ägarpolitik bör sysselsättnings- och tillväxtaspekterna i högre grad framhävas.

Den finländska ekonomiska politiken är en del av den europeiska ekonomiska politiken. Därför ska Finland aktivt arbeta för att förändringar i den ekonomisk-politiska linjen och institutionerna sker också på Europanivån. Möjligheterna för offentliga investeringar och finanspolitikens rörelsutrymme bör öka och vi måste minska skadlig skattekonkurrens för att kunna satsa på tillväxt.

UNDER DEN KOMMANDE VALPERIODEN VILL SOCIALDEMOKRATERNA SATSA PÅ TILLVÄXT OCH NYA ARBETSPLATSER MED FÖLJANDE ÅTGÄRDER:

Vi skapar en ny, mångsidigare exportstrategi. Innovationer som hänför sig till klimatförändringen, urbaniseringen, förnybar energi samt utbildning, hälsa och omsorg skapar en grund för nya framgångshistorier i exporten både vad gäller tjänsteproduktion och i industrin.

Vi stöder företagarnas möjligheter att öka sin affärsverksamhet. Den nedre gränsen för företagens momsskyldighet bör höjas, tre dagar av företagarnas självrisktid under sjukledighet bör slopas och bristerna i företagarnas familjemedlemmars socialskydd bör åtgärdas.

Vi garanterar tillväxtföretagens möjligheter att växa och sysselsätta. Den svaga exporten och det låga antalet företag som fokuserar på internationell tillväxt är betydande samhälleliga problem. De flaskhalsar som tillväxtföretagen möter i finansieringen, tillgången till kompetent arbetskraft och tillståndsprocesserna måste avlägsnas. Ny företagsamhet och sysselsättning i de skapande branscherna bör stärkas.

Vi ökar de offentliga investeringarna. Målet är att effektivera den ekonomiska verksamheten, skapa efterfrågan på arbete och stärka tillväxtutsikterna för den privata sektorn. I Europapolitiken stöder vi ekonomisk tillväxt och en betyande ökning av investeringarna.

Vi stärker köpkraften på den inhemska marknaden. Lönelösningarna bör garantera att de arbetande människorna kan leva på sin inkomst. Vi ökar låg- och medelinkomsttagarnas köpkraft med skattelättnader. Det centrala med skattelösningarna ska vara att de stöder sysselsättning, rättvisa samt den inhemska köpkraften och efterfrågan.

Vi bygger upp nya finansieringsinstrument för investeringar i hemlandet. Exempel på lämpliga objekt kan gälla skötseln av kommunernas fastighetsegendomar samt investeringar i gemensam infrastruktur.

Vi satsar på utbildning och kunnande. Bildning är, förutom ett egenvärde också den bästa försäkringen för en individ i en värld som förändras snabbt. Med tanke på arbetsmarknaden är det särskilt viktigt att stärka omställningsskyddet och värna om kunnandet bland den vuxna befolkningen med lägre utbildningsnivå, bland dem som i högre grad riskerar att bli arbetslösa, samt att se till att vi har ett tillräckligt utbud på, och en kvalitativ utbildning på andra stadiet och i högskolorna.

Vi vill arbeta för ett snabbt ibruktagande och en snabb tillämpning av ny teknologi i hela samhället. Produktivitetsnyttan bör maximeras snabbt och fullt ut – både i den privata och den offentliga sektorn.

Vi stärker självförsörjningsgraden i energipolitiken och energieffektiviteten. Vi måste kraftigt öka utbudet av inhemsk, förnybar energi med låga utsläpp och i högre grad se till att de euron som går till energiförbrukningen stöder den inhemska konsumtionen och sysselsättningen. Mångfalden i energipaletten bör fortättningsvis öka.

Vi skapar tillväxt och välstånd i hela landet. Vi kan få en snabbare ekonomisk tillväxt med en förnuftig region- och näringslivspolitik som fokuserar på respektive regioners styrkor och kunnande. Om regionernas högskolor satsar på specialisering och ett bredare samarbete med regionens näringsliv, om vi satsar på en kvalitativ infrastruktur och en fungerande service skapar det förutsättningar för framgång för hela landet. Den arktiska regionens ökande betydelse bör utnyttjas på ett hållbart sätt. Vi kan främja kunskapen om och utnyttja de europeiska finansieringskanalerna effektivare.

Vi ökar bostadsbyggandet framförallt i de stora städerna. En betydande ökning av utbudet på bostäder sänker boendekostnaderna och gör det möjligt för människor att vid behov flytta till orter där arbetsplatser erbjuds.  Planerings- och byggnadsprocesserna måste bli snabbare, statens och kommunernas samarbete i tomtpolitiken bör främjas och tillräckligt stöd anvisas för en bostadsproduktion till rimliga priser.  Man bör svara på efterfrågan på bostäder genom att bygga tätt inom befintliga bostadsområden. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid utvecklandet av förorterna och vid bekämpandet av en olikvärdig utveckling bland regionerna. Fastighetsbeskattningen av planerad, men inte utbyggd tomtmark bör höjas.

Vi påskyndar investeringar och korrigerar normer som utgör hinder för företagens tillväxt.  Ansöknings- och besvärsköerna måste avlägsnas, tillståndsprocesserna bli snabbare och entydigare, vi bör minska motstridiga beslut av olika myndigheter och underlätta möjligheterna för start-up -företagsamhet i Finland. I anslutning till att reglerna bir entydigare är det emellertid viktigt att vi inte ger avkall bl.a. på kampen mot den gråa ekonomin, säkerheten eller arbets- och miljöskyddets nivå.

 Rättvist arbete, rättvis lön 
Det sörsta problemet i arbetslivet är arbetslösheten. Det är ohållbart att hundra tusentals arbetsförmögna och -villiga finländare inte, trots försök kommer in i arbetslivet. Långtidsarbetslöshet undergräver arbetsförmågan och för med sig många sociala problem. Därför måste vi göra allt vi kan för att stoppa arbetslösheten och motarbeta det faktum att utslagning från arbetslivet går i arv.

Vid sidan om bekämpandet av arbetslösheten bör vi också se till att de som är i arbetslivet orkar i sina jobb och att arbetskarriärerna blir längre. Det viktigaste är att förbättra kvaliteten i arbetslivet, och att alla behandlas rättvist i arbetslivet. Alla måste erbjudas möjligheter att delta i arbetslivet, det är viktigt att alla orkar i sitt arbete och kan kombinera arbete och familjeliv, samt friska och funktionsdugliga kan gå i pension.

Ett rättvist arbetsliv innebär också en lön som man kan klara sig på, samt arbetstider som ger utrymme också för annat i livet. Socialdemokraterna accepterar inte en arbetsmarknad, där människor i en svagare ställning utnyttjas och där de kapabla och flitiga blir utbrända av för mycket arbete eller av orimliga krav och orimlig press.

I ett rättvist arbetsliv förverkligas jämlikhet. I ett gott arbetsliv, liksom i ett gott samhälle är människorna likvärdiga oberoende av kön, bakgrund, hudfärg, ålder, sexuell orientering eller andra individuella egenskaper.

UNDER DEN KOMMANDE VALPERIODEN VILL SOCIALDEMOKRATERNA FÖRBÄTTRA DET FINLÄNDSKA ARBETSLIVET MED FÖLJANDE ÅTGÄRDER:

Vi stärker jämlikheten på arbetsmarknaden. Särskilt kraftfullt stöder vi sådana arbetsmarknadslösningar som minskar löneklyftan mellan könen och som gynnar framförallt de som har deltids- eller tidsbundna arbetsavtal. Målet är att familjeledigheten fördelas jämnt mellan föräldrarna.

Vi utvecklar ungdomsgarantin ytterligare. Det mänskliga och ekonomiska priset vi betalar för utslagningen bland ungdomar är enormt. Därför erbjuds alla ungdomar genom ungdomsgarantin en studie-, praktik- eller arbetsplats. Ungdomsgarantin bör ytterligare utvecklas på de ungas villkor. Kommunernas ansvar för sysselsättningsåtgärderna bör betonas.

Vi förhindrar brott mot arbetstagarnas rättigheter och avtalsspekulation. Vi förbjuder nollarbetsavtal, åtgärdar underbetalning på arbetsmarknaden och stärker den inhyrda arbetskraftens ställning.

Vi gör arbetslivet flexiblare på arbetstagarnas villkor. Flexibilitet vad gäller arbetstider och arbetsmetoder förbättrar kvaliteten i arbetslivet, innebär att arbetstagarna orkar bättre och att arbetskarriärerna därmed kan förlängas, samt skapar en bättre atmosfär på arbetsplatserna. Det gynnar både arbetsgivare och arbetstagare.

Vi ingriper i orsakerna till psykiska hälsoproblem. Stress, utbrändhet, depression och andra psykiska hälsoproblem utgör betydande folkhälsoproblem. Förebyggandet av dem måste tas på allvar.  Servicens tillgänglighet, möjligheterna att få vård och återgå till arbetslivet måste förbättras för att hantera situationen då problem av det här slaget uppstår.

Vi främjar möjligheterna för de delvis arbetsoförmögna och för människor med olika slag av funktionshinder att delta i arbetslivet. Reformer krävs i rehabiliteringen, utbildningen, sysselsättningsstöden och för att möjliggöra öppningar för de här personerna på arbetsmarknaden.

För  permanent arbetsoförmögna, äldre arbetslösa erbjuder vi en lösning som tryggar  en väg till pensionering. Att stå i tröttande köer och falla igenom stödsystemen får inte längre vara något alternativ.

 De grundläggande sakerna ska skötas – jämlikhet och trygghet till heders

Betydelsen av solidaritet accentueras under svåra ekonomiska tider. Även om det ekonomiska rörelseutrymmet är begränsat måste vi värna om sammanhållningen i det finländska samhället, att jämlikhet och likvärdighet förverkligas och alla garanteras förutsättningar för välfärd. Om vi gör nedskärningar i välfärdsstatens grundstrukturer, som upplevs som felriktade och orättvisa förlorar vi mer än vad vi vinner på det.

Vi får inte pruta på förebyggande service, framtidens tillväxtfaktorer eller rätten för människor med låga inkomster till ett människovärdigt liv. Alla barn och unga bör tryggas ett rättvist utgångsläge och jämlika möjligheter att bygga upp sina egna liv – oberoende av bakgrund. Ingen ska heller behöva vara rädd för att bli gammal. Vi måste gemensamt värna om människor som blir sjuka, förlorar sin arbetsplats, sin arbetskapacitet eller råkar ut för en olycka, och hjälpa dem till en ny start. Så stärker vi alla finländares känsla av att vi sitter i samma båt.

För att förhindra klassamhällets återkomst, stärka samhällets sociala sammanhållning och trygghet bör vi trots den ekonomiska situationen förverkliga satsningar och reformer som ökar jämlikhet och rättvisa. Speciellt viktigt är det också att se till att det finländska samhället utvecklas i ur miljösynpunkt en hållbar riktning. Bekämpandet av klimatförändringen, värnandet om naturens mångfald och att vi förbinder oss att minska utsläppen handlar om solidaritet mellan generationerna.

UNDER DEN KOMMANDE VALPERIODEN VILL SOCIALDEMOKRATERNA STÄRKA DET FINLÄNDSKA SAMHÄLLET MED FÖLJANDE ÅTGÄRDER:

Vi ska utveckla ett rättvisare skattesystem. Det är inte rättvist att skatteprocenten för de människor som utför vanligt arbete blir högre än skatteprocenten för de människor som lever på betydande kapitalinkomster. Bekämpandet av den grå ekonomin bör ytterligare effektiveras genom att öka transparensen vad gäller ägoförhållanden, agera mot skattepradis och de företag som utnyttjar dem, samt avlägsna kryphålen i skattesystemet.

Vi stöder banrfamiljerna. Det är viktigt att i serviceproduktionen beakta olika slag av familjer och olika slag av livsskeden. En kvalitativ rådgivnings-, daghems- och förskoleverksamhet ger barnen goda förutsättningar då de börjar skolan och minskar ojämlikheten mellan barnen. Hemtjänsten för barnfamiljer bör stärkas och breddas så att den är tillgänglig för fler familjer än tidigare – ingriper man i ett tidigt skede i problemen innebär det stora inbesparingar senare. Kostnaderna för dagvården får inte bli ett hinder i familjen att ta emot ett arbete.

Vi förbättrar de ensamboendes och ensamförsörjarnas ställning. I dagvården och vad gäller dagvårdsavgifterna bör vi i högre grad än för tillfället beakta ensamförsörjarfamiljernas behov.  Hushållsavdraget bör utvecklas med tanke på de ensamboende och det bör bli möjligt att på ett bättre sätt utnyttja det för att stöda äldre som vill bo hemma.

Vi ska värna om en jämlik utbildning. Bildningens betydelse för både individens och samhällets utveckling måste erkännas fullt ut. Grundskolans bästa sidor – jämlikhet och allas rätt till utbildning – bör stärkas och erkännas som en absolut rättighet för alla barn. I ett litet och avlägset land som Finland har vi inte råd att slarva bort ett enda barns begåvning.

Tilläggsfinansiering bör riktas till skolor i regioner i behov av särskilt stöd och  vi bör se till  att undervisningsmiljöerna i hela andet utvecklas på ett tidsenligt sätt, och att trivseln i skolorna ökar.  I anslutning till skoldagarna bör eleverna också kunna ta del av kultur, motion och annan hobbyverksamhet oberoende av betalningsförmåga. Vi bör värna om att lärarna orkar i sitt arbete och har möjligheter att utveckla sina yrkeskunskaper. Mögelskolorna ska repareras eller stängas.

Vi garanterar allas rätt till kultur. Konst och kultur tillhör alla och främjar själslig mognad och ett fullödigt liv. Möjligheterna till ett mångsidigt kulturutövande får inte vara beroende av förmögenhet eller boendeort. Förutsättningarna för det fria bildningsarbetet måste tryggas och alla ska ha rätt att utveckla sig själva.

Vi ska minska hälsoklyftorna. Hälsoklyftor som grundar sig på inkomstskillnader är ett tecken på olikvärdighet i vårt samhälle. Fattigdomen syns t.o.m. i livslängden; låginkomsttagarnas möjligheter att sköta sin hälsa är mindre än andras.

Då social- och hälsovårdsservicen reformeras bör vi fästa uppmärksamhet vid att förbättra den gemensamma servicens kvalitet och den effekt vården har, samt skapa fungerande vårdkedjor. Avsikten med reformen är en stark, funktionsduglig, kvalitativ offentlig social- och hälsovård som alla litar på, och som kompletteras av serviceproduktionen i den privata sektorn och organisationerna.

Vi bör montera ned den osunda mångkanalsfinansieringen och stärka de icke-vinstdrivande aktörernas ställning som serviceproducenter.

Vi bekämpar fattigdomen bland pensionärerna. Vi höjer garantipensionen. Det underlättar pensionärernas vardag och ökar tryggheten.

Vi stöder anhörigvårdarnas arbete.  Servicen för anhörigvårdarna, tillgängligheten till stöd och rättsskydd bör förbättras med en ny lag om anhörigvården. Flexibiliteten i arbetslivet bör utvecklas så, att allt fler anhörigvårdare har möjigheter att kombinera arbete och vården av en anhörig.

Trygga rätten till en värdig ålderdom.  Allt fler människor kan leva ett långt liv och de äldre är friskare än tidigare. De äldre utgör en väsentlig del av det aktiva samhället. Förändringen i vår åldersstruktur är bestående och därför måste en god ålderdom ses som en del av hela samhällets verksamhet, det gäller allt från samhällsplanering till olika slag av omsorgstjänster. Utgångspunkten för ett gott åldrande är att vi stöder människors funktionsförmåga och möjligheter att bo hemma. Hemvården, rehabiliteringen och anhörigvården bör stärkas. Vid sidan om det bör olika slag av gemensamma servicehus och gruppboenden skapas.

Vi ingriper i problem med ofrivillig ensamhet. Ensamhet är vår tids nya form av ojämlikhet, som har allvarliga välfärds- och hälsoeffekter. Hjälporganisationernas möjigheter att ingripa bör stärkas, både i föreningsverksamheten och på Internet. Vi måste satsa på det psykiska hälsoarbetet. Offentliga utrymmen bör vara tillgängliga för medborgarorganisationerna.

Vi stärker minoriteternas rättigheter. I ett äkta jämlikt samhälle värnar vi om minoriteternas rättigheter och delaktighet och om en mångsidig kultur. Vi fördömer rasism och diskriminering. De sexuella- och könsminoriteterna ska ha samma rättigheter som majoritetsbefolkningen.  Invandringspolitiken måste vara rättvis. Vi måste bättre kunna dra nytta av invandrarbefolkningens kunnande.

Vi stärker Finlands säkerhet som medlem i det internationella samfundet.  Finlands utrikes- och säkerhetspolitik ska främja Finlands säkerhet och finländarnas välfärd. Vårt medlemskap i Europeiska unionen är också ett centralt säkerhetpolitiskt val. Som medlemmar delar vi de europeiska värderingarna om demokrati och jämlikhet.

Vi betraktar EU som ett förbund av suveräna stater. Den gemensamma valutan och den fria rörligheten har en central betydelse med tanke på ländernas integration. I en värld där det ömsesidiga beroendet ökar deltar Finland aktivt i det säkerhetsfrämjande samarbetet i FN, EU, OSSE och i andra forum för multilateralt samarbete.

Finlands säkerhet betjänas bäst om vi håller fast vid vår nuvarande säkerhetspolitiska linje. Finlands beslut om medlemskap i Europeiska unionen, partnerskap med Nato, ett ökande försvarssamarbete med det militärt alliansfria Sverige och ett eget, fungerande försvar är en hållbar linje. Vi tror på den grundläggande betydelsen av internationellt ekonomiskt och socialt umgänge för att stärka freden och främja solidaritet och jämlikhet. Grunden för Finlands försvarspolitik är den allmänna värnplikten, en trovärdig försvarsförmåga och försvaret av hela landet.

“Jag vill leva i ett land där man vågar se framåt och förmår skapa något nytt.
Framförallt vill jag leva i ett land där det ambitiösa målet är att allas människovärde respekteras och möjligheterna till välfärd erbjuds alla, oberoende av omständigheter.

Förändringar kan inte genomföras av ett parti, eller en enskild beslutsfattare. För det krävs det människor som vill ha förändring. Den viljan uttrycker vi i en demokrati i val.”

–  Antti Rinne

SDP - Yksin asuvat

YKSIN ASUVAT

Jokaisella perhemuodolla on tasavertainen rooli Suomea rakennettaessa.

TULEVALLA VAALIKAUDELLA SOSIALIDEMOKRAATIT VAHVISTAVAT YKSIN ASUVIEN ASEMAA NÄIN:

Parannamme yksin asuvien ja yksinhuoltajaperheiden asemaa. Päivähoitopalveluissa ja -maksuissa on huomioitava nykyistä paremmin yh-perheiden tarpeet. Kotitalousvähennystä on kehitettävä yksin asuvien näkökulmasta sekä mahdollistettava sen soveltaminen nykyistä paremmin ikääntyvien kotona asumisen tukemiseen.

Puutumme vastentahtoisen yksinäisyyden aiheuttamiin ongelmiin. Yksinäisyys on uuden ajan eriarvoisuuden muoto, jolla on vakavia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Järjestölähtöisen auttamistyön mahdollisuuksia puuttua yksinäisyyteen on vahvistettava sekä yhdistystoiminnassa että internetissä. Mielenterveystyöhön on panostettava. Julkisia tiloja on avattava Kansalaisjärjestöjen käyttöön.


Vaaliohjelma kokonaisuudessaan

SDP - Lapsiperheet

LAPSIPERHEET

Jokaiselle lapselle tulee taata välittävä kasvuympäristö. Lasten välistä eriarvoisuutta tulee vähentää. Lasten päivähoitoon on tehtävä parannuksia ja tarjottava tukea myös niille lapsille, jotka eivät ole päiväkodeissa. Peruskoulua tulee kehittää vastaamaan tämän päivän monimuotoista yhteiskuntaa.

TULEVALLA VAALIKAUDELLA SOSIALIDEMOKRAATIT VAHVISTAVAT LAPSIPERHEIDEN ASEMAA NÄIN:

Tuemme lapsiperheitä. Erilaisten perheiden ja eri elämänvaiheiden huomioiminen palveluissa on tärkeää. Laadukas neuvola, päivähoito ja esikoulu takaavat lapsille hyvät eväät koulunkäynnin aloittamiseen ja vähentävät lasten välistä eriarvoisuutta. Lapsiperheiden kotipalvelua on vahvistettava ja laajennettava koskemaan entistä useampaa perhettä – aikainen puuttuminen orastaviin ongelmiin aikaansaa suuria säästöjä myöhemmin. Päivähoitomaksujen perheille aiheuttamat kustannukset eivät saa vaikeuttaa työn vastaanottamista. Päivähoitopalveluissa ja -maksuissa on huomioitava nykyistä paremmin yh-perheiden arjen haasteet.
Peruskoulun parhaita puolia – tasa-arvoa ja jokaisen oikeutta oppimiseen on vahvistettava jokaiselle lapselle kuuluvana erottamattomana oikeutena.

Vaaliohjelma kokonaisuudessaan

SDP - Työttömät

TYÖTTÖMÄT

Tulevan vaalikauden tärkein tehtävä on luoda uusia työn tekemisen mahdollisuuksia.
Nuorisotakuun toimeenpanoa tulee jatkaa ja tehostaa. Lisäksi pysyvästi työkyvyttömille, ikääntyneille työttömille tulee varmistaa kunniallinen tie eläkkeelle ja osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla on parannettava.

Pitkittyvä työttömyys rapauttaa työkykyä ja on yhteydessä moniin sosiaalisiin ongelmiin. Siksi on tehtävä kaikki voitava, jotta työttömyysputket sekä periytyvä syrjäytyminen työelämästä voidaan katkaista.

TULEVALLA VAALIKAUDELLA SOSIALIDEMOKRAATIT VAHVISTAVAT TYÖTTÖMIEN ASEMAA NÄIN:

Etsimme pysyvästi työkyvyttömille, ikääntyneille työttömille ratkaisun, jolla varmistetaan kunniallinen tie eläkkeelle. Valitusjonoihin uupuminen ja tukijärjestelmien väliin putoaminen ei saa enää olla vaihtoehto.

Edistämme osatyökykyisten ja eri tavoin vammaisten henkilöiden mahdollisuutta osallistua työhön. Uudistuksia tarvitaan kuntoutuksessa, koulutuksessa, työllistämisen tuissa sekä työhön sijoittumisessa.

Panostamme koulutukseen ja osaamiseen. Sivistys on paitsi itseisarvo, myös yksilön paras vakuutus nopeasti muuttuvassa maailmassa. Työmarkkinoiden näkökulmasta erityisen tärkeää on vahvistaa muutosturvaa ja huolehtia vähemmän koulutetun ja suurimman työttömyysuhan alla olevan aikuisväestön osaamisesta.


Vaaliohjelma kokonaisuudessaan